Artikel 1. ALGEMENE INFORMATIE

 

 1. Definities

  • In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
  • “G-BIKES”: de besloten vennootschap GS-TRADING, met zetel te 2260 Westerlo, Ilsestraat 14, met ondernemingsnummer 0466.462.805.
  • “De klant” (of opdrachtgever): de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening van G-BIKES of goederen bij G-BIKES aankoopt.
  • “Partij”: G-BIKES of de klant.
  • “Partijen”: G-BIKES en de klant.
 2. Contactgegevens

  1. De contactgegevens van G-BIKES zijn de volgende:Telefoonnummer:            0478/22 00 81
   E-mail:                                  info@g-bikes.be
   Adres :                                  2260 Westerlo, Ilsestraat 14
   Website :                             https://www.g-bikes.be/

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen partijen betreffende de verkoop van goederen, vnl. fietsen en daarbij horende accessoires en de levering van diensten. De algemene voorwaarden maken bijgevolg integraal deel uit van de contractuele relatie tussen partijen.
 2. Afspraken die zouden afwijken van één of meer clausules van deze algemene voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen en zullen enkel deze clausule(s) vervangen waarvan zij afwijken. De overige clausules blijven onverkort van toepassing.

Artikel 3. BEKENDMAKING/ KENNISNAME VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Bekendmaking van de algemene voorwaarden geschiedt door vermelding door G-BIKES. De klant krijgt te allen tijde de mogelijkheid de voorwaarden in te zien: zij worden normaliter tezamen met de offerte bezorgd, zijn steeds op de website beschikbaar of worden verstrekt op eenvoudig verzoek hiertoe.
 2. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 4. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

 1. G-BIKES behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.Ingeval van wijziging brengt G-BIKES de gewijzigde tekst ter kennis van de klant.
 2. Bij gebreke van schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de klant voor de toekomst vanaf datum kennisgeving.

Artikel 5. OFFERTES EN BESTELLINGEN

 1. Prijzen, aanbiedingen en offertes

  1. Alle prijzen en offertes van G-BIKES, in welke vorm ook: mondeling, schriftelijk of online, zijn steeds indicatief, tenzij anders overeengekomen.De offerte beperkt zich immers tot de goederen en/of diensten die erin beschreven zijn en beperkt zich in de tijd tot de geldingsduur die erin werd omschreven.
  2. Indien G-BIKES gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze waarheidsgetrouw aan het aangeboden goed. Kennelijke vergissingen of fouten in het (online) aanbod binden G-BIKES niet.
  3. Indien tijdens of na uitvoering van de opdracht blijkt dat goederen zijn geleverd of diensten zijn uitgevoerd die niet werden opgenomen in de offerte zal de prijs worden aangepast overeenkomstig de gebeurlijke levering en uitvoering.
 2. Bestelling

  1. De klant plaatst zijn bestelling door de geldende offerte van G-BIKES voor akkoord (digitaal) te ondertekenen en terug te bezorgen aan G-BIKES, hetzij via e-mail, hetzij via post of persoonlijke overhandiging.De klant kan eveneens via de webshop een bestelling plaatsen.
  2. De klant bevestigt met de bestelling dat de omschrijving in de offerte of het aanbod voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling ervan te hebben kunnen maken.

Artikel 6. TOTSTANDKOMING EN VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

 1.  Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst tussen partijen betreffende het leveren van goederen komt tot stand op het ogenblik dat de bestelling bedoeld in artikel 5.2 door de klant wordt geplaatst.
  2. De overeenkomst tussen partijen betreffende het leveren van diensten komt tot stand op het ogenblik dat partijen een akkoord bereiken over de te leveren dienst.
 2. Voorwerp van de overeenkomst

  1. Het precieze voorwerp van de overeenkomst tussen partijen zal blijken uit de geplaatste en aanvaardde bestelling. Het voorwerp van de overeenkomst kan zich uitstrekken tot het leveren van diensten en/of goederen.
  2. Aanpassingen en/of uitbreidingen van de gevraagde dienstverlening dienen voor aanvatting ervan of uiterlijk tijdens de uitvoering ervan schriftelijk te worden overeengekomen tussen partijen. Hieraan kan steeds een meerprijs verbonden zijn. (Zie ook artikel 5.1 §3 van huidige voorwaarden)

Aritkel 7. OPZEGMOGELIJKHEDEN EN HERROEPINGSRECHT

 

 1. Wat betreft overeenkomsten gesloten in de onderneming


  1. Het opzeggen van de overeenkomst die werd gesloten in de onderneming van G-BIKES is slecht mogelijk mits akkoord van beide partijen.
  2. Wordt dergelijke overeenkomst opgezegd hetzij door de klant, hetzij door G-BIKES is de klant in elk geval gehouden om de reeds uitgevoerde diensten en de eventueel reeds aangekochte materialen, benodigdheden en/of goederen integraal te voldoen.
 2.  Wat betreft overeenkomsten op afstand of gesloten buiten de onderneming

  1. HERROEPINGSRECHT – Bij een overeenkomst tot dienstverlening of een verkoopovereenkomst van goederen gesloten buiten verkoopruimte of via een overeenkomst op afstand heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen de veertien kalenderdagen, overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in onderhavige algemene voorwaarden.
  2. UITZONDERINGEN – De klant kan voormeld herroepingsrecht niet uitoefenen voor gevallen zoals bepaald in artikel VI 53 Wetboek Economisch Recht, waaronder (niet-limitatief):
   1. dienstenovereenkomsten die reeds volledig werden uitgevoerd, zo de uitvoering is begonnen na instemming van de klant hiertoe en erkenning van het verlies van herroepingsrecht in geval van volledige uitvoering
   2. de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  3. TERMIJN? – Voormelde herroepingstermijn van veertien kalenderdagen verstrijkt, conform artikel VI 47 Wetboek Economisch recht, veertien kalenderdagen na:
   1. voor dienstenovereenkomsten: de dag waarop de overeenkomst werd gesloten
   2. voor verkoopovereenkomsten:
    • bij gezamenlijke levering van de goederen: de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit neemt;
    • bij afzonderlijke levering van de goederen uit eenzelfde bestelling: de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;
    • bij levering van een goed bestaande uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;
    • bij overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.
  4. HOE UITOEFENEN? – Indien de klant zijn herroepingsrecht uitoefent, dient hij G-BIKES daarvan op de hoogte te stellen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, en zulks middels het modelformulier voor herroeping (opgenomen als bijlage bij boek VI Wetboek Economisch recht) of een andere ondubbelzinnige verklaring.
  5. GEVOLGEN?
   1. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient hij onverwijld en in elk geval binnen de veertien dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan G-BIKES heeft meegedeeld, de goederen terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van G-BIKES of te overhandigen aan de persoon die door G-BIKES gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij G-BIKES heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen. De directe kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.
   2. De goederen moeten teruggezonden worden in hun originele verpakking, in perfecte staat (niet gebruikt, beschadigd, vuil of onvolledig) en vergezeld zijn van alle accessoires, eventuele handleidingen en van de betrokken factuur. De teruggezonden goederen die onvolledig, beschadigd, geschonden, gebruikt of vuil zijn kunnen niet teruggenomen worden.
   3. Indien de klant het herroepingsrecht uitoefent, is hij aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
   4. Eventuele schade of het verlies van geretourneerde artikelen gedurende het retour transport / terugzendingstransport zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de klant.
   5. Indien de klant reeds een bedrag heeft betaald en daarna zijn herroepingsrecht uitoefent, zal G-BIKES dit bedrag onverwijld aan de klant terugbetalen en in elk geval binnen de 14 kalenderdagen na de dag waarop G-BIKES is geïnformeerd van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Echter, wat de leveringskosten betreft, dient G-BIKES geen bijkomende kosten terug te betalen als de klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door G-BIKES aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.
   6. Behoudens wanneer G-BIKES heeft aangeboden de goederen zelf af te halen, mag zij, voor wat betreft verkoopovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Artikel 8. AFHALEN – LEVEREN

 1. Partijen komen schriftelijk overeen of de bestelde goederen zullen worden geleverd door G-BIKES of zullen worden opgehaald door de klant.
 2. Partijen bepalen onderling de wijze en het tijdstip waarop de levering/afhaling zal gebeuren. De klant bevestigt dat levering door G-BIKES kan worden uitgesteld tot na ontvangst van de volledige betaling.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant hiervoor aan G-BIKES kenbaar heeft gemaakt.
 4. Indien de levering van een gekocht goed onmogelijk blijkt, zal G-BIKES zich inspannen een vervangend goed te leveren. Zij zal de klant hiervan onverwijld en uiterlijk voor levering hiervan op de hoogte brengen. De klant dient hiertoe voorafgaand zijn toestemming te verlenen.
 5. De klant verbindt zich ertoe schriftelijk en binnen volgende termijn enige gebrek of schade aan de aangekochte goederen te melden aan G-BIKES:
  1. na levering van goederen onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van drie dagen na ontvangst van de goederen.
  2. bij afhaling van de goederen onverwijld en voorafgaand oplading.
 6. Opmerkingen over de uitvoering, het verloop of het resultaat van de dienstverlening van G-BIKES dient de klant eveneens schriftelijk ter kennis te brengen aan G-BIKES en dit onverwijld en binnen een termijn van drie dagen na ontvangst van de goederen waarop de dienstverlening betrekking had.

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door G-BIKES geleverde goederen die bij haar werden aangekocht blijven haar eigendom tot op het moment dat de klant deze goederen volledig heeft betaald.
  2. G-BIKES kan zich te allen tijde op het eigendomsvoorbehoud beroepen en kan aldus bij het uitblijven van enige betaling de geleverde goederen bij de klant opnieuw ophalen.
  3. De klant draagt in elk geval vanaf het moment van de levering het risico verlies, diefstal, vernietiging, beschadiging of waardevermindering van de goederen.
 2. Retentierecht

  1. G-BIKES houdt zich uitdrukkelijk het retentierecht voor op het voertuig dat haar werd toevertrouwd in het kader van haar dienstverlening, zowel t.a.v. de klant als t.a.v. derden, en dit tot de klant aan het geheel van zijn verplichtingen heeft voldaan, inbegrepen de verplichting tot het betalen van de prijs.
  2. G-BIKES heeft bij het uitoefenen van haar retentierecht eveneens het recht om een stallingsvergoeding te vorderen ten bedrage van 10,00 EUR per dag en per voertuig en dit vanaf de dag en op voorwaarde dat deze vergoeding schriftelijk, bij aangetekend schrijven, aan de klant werd gevraagd.

Artikel 10. UITVOEREN VAN DE DIENSTVERLENING

 

 1. G-BIKES levert haar diensten conform de overeenkomst tussen partijen naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. De verbintenissen van G-BIKES zijn geen resultaatsverbintenissen, maar inspanningsverbintenissen.
 3. G-BIKES kan aan de klant toestemming vragen om bijkomende werken uit te voeren die noodzakelijk blijken voor het goed functioneren van het voertuig, of met oog op naleven van de veiligheidsregels.Indien dit door de klant geweigerd wordt, wijst G-BIKES elke aansprakelijkheid af voor de schade en boetes die uit deze beslissing zouden kunnen voortvloeien, zowel t.a.v. de klant als t.a.v. derden.Indien dit door de klant wordt aanvaardt, verbindt deze er zich toe de betreffende meerprijs te betalen.

 

Artikel 11. OVERMACHT

 

 1. Partijen dienen hun verplichtingen niet na te komen in geval van overmacht.Onder ‘overmacht’ dient te worden verstaan: enige hinder in de uitvoering van de dienstverlening door omstandigheden die niet te wijten zijn aan hun wil/schuld, maar aan een van buiten komende oorzaak, voorzien of onvoorzien, waarop G-BIKES of de klant geen enkele invloed kan op uitoefenen, maar die tot gevolg heeft dat G-BIKES of de klant de verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Bij overmacht worden de verplichtingen van partijen geschorst voor een duurtijd die in onderling overleg tussen partijen wordt bepaald.
 3. De tijdelijke opschorting van de dienstverlening door overmacht, heeft in elk geval minstens van rechtswege en zonder schadevergoeding tot gevolg dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn.

 Artikel 12. BETALINGSVOORWAARDEN

 

 1. Algemene betalingsvoorwaarden

  1. Betaling geschiedt volgens de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Opmerkingen op, of betwisting van de factuur moeten aangetekend verzonden worden aan de maatschappelijke zetel van G-BIKES en dit binnen een termijn van 7 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke waaraan de factuur als aanvaard wordt beschouwd.
  3. Bij gebreke aan of bij laattijdige betaling is G-BIKES gerechtigd de levering en/of de dienstverlening op te schorten, totdat het verschuldigd bedrag wordt ontvangen.
  4. Bij gebreke aan of bij laattijdige betaling is de klant, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest verschuldigd à rato van 1% op maandbasis, dan wel – voor zover van toepassing – de interest zoals voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.In elk geval is een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% op het laattijdig betaalde factuurbedrag, met een minimum van 55,00 EUR, verschuldigd.
  5. In geval van niet-betaling van één van de facturen op de vervaldag, houdt G-BIKES zich het recht voor iedere bestelling of lopend contract ten aanzien van de klant te verbreken zonder schadevergoeding. De eventueel reeds gemaakte kosten vallen ten laste van de klant.
 2. Voorwaarden bij online betalen

  1. In geval van een bestelling via de webshop wordt de bestelling meteen afgerekend volgens volgende modaliteiten: vooraf per overschrijving, betaling per bankkaart, creditcard (Visa/Mastercard) of Paypal.
  2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. G-BIKES ontvangt nooit de bankgegevens en bewaart op geen enkel ogenblik de bankgegevens.
  3. De levering zal pas gebeuren nadat G-BIKES de betaling heeft ontvangen. De klant wordt ingelicht dat de leveringstermijn die eventueel op de bevestigingsmail van de bestelling staat slechts aanvangt na datum van ontvangst door G-BIKES van een volledige betaling door de klant.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

 

Volgende clausules gelden in aanvulling op de wettelijke regels inzake aansprakelijkheid van partijen.

 

 1. aansprakelijkheid G-BIKES

  1. GARANTIE – G-BIKES is ten aanzien van de klant voor zover de Belgische wetgeving in verplichte garantie van bepaalde goederen voorziet, wettelijk aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van deze goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de datum vanaf voornoemde levering en voor zover de klant G-BIKES hiervan schriftelijk, per aangetekende zending of elektronische mail, op de hoogte heeft gebracht binnen twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld.
  2. UITZONDERINGEN – G-BIKES is in elk geval niet aansprakelijk voor enige schade of gebrek indien deze werd veroorzaakt door één of meerdere van volgende elementen (niet-limitatief):
   1. normale slijtage;
   2. de klant heeft de door G-BIKES of het aangekochte merk gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk nageleefde;
   3. de klant heeft niet (voldoende) zorg gedragen voor tijdig, juist en regelmatig onderhoud van het goed conform de onderhoudsvoorschriften;
   4. de klant heeft herstellingen of onderhoud uitgevoerd of laten uitvoeren door personen die hiertoe niet gemachtigd zijn door G-BIKES;
   5. verkeerd gebruik van het goed;
   6. gevolgschade;
  3. Indien de klant enig gebrek of schade aan G-BIKES slechts te kennen geeft na de termijn die hiervoor is voorzien in clausules 8 §5-6 en 13.1 §1 is G-BIKES niet meer verantwoordelijk, behoudens indien het gebrek of de schade onder wettelijke garantiebepalingen valt waarvan partijen niet bij overeenkomst kunnen afwijken.
  4. Indien de klant voor een herstelling beroep doet op een derde die hiervoor voorafgaandelijk niet op schriftelijke wijze door G-BIKES werd gemachtigd, is G-BIKES niet langer aansprakelijk voor enige schade die aan het goed zou hebben bestaan, noch voor eventuele nog actuele schade.
  5. WEBSITE –
   1. De informatie op de website van G-BIKES is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker/klant worden beschouwd.
   2. G-BIKES levert de nodige inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie op de website zo volledig, correct, nauwkeurig, actueel en beschikbaar mogelijk is. G-BIKES kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van (de informatie op) de website.
   3. De foto’s en voorbeelden die getoond worden bij de goederen op de website van G-BIKES hebben geen contractuele waarde en kunnen de verantwoordelijkheid van G-BIKES niet in het gedrang brengen. G-BIKES raadt de klant aan om zich te richten tot de productfiche en de beschrijving om de precieze karakteristieken van een goed te kennen. De klant is gehouden bij enige twijfel voorafgaand contact op te nemen met G-BIKES.
   4. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring, ook niet impliciet, van de inhoud ervan. G-BIKES verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 2. Aansprakelijkheid klant

  1. De klant is alleen verantwoordelijk voor de keuze van de goederen, hun bewaring en/of hun gebruik.Hij controleert voorafgaand aan de bestelling – zo nodig – de compatibiliteit van de gewenste goederen met de goederen reeds in zijn bezit of de maataanduiding/specificaties van deze goederen.
  2. De klant moet – rekening houdend met de techniciteit van bepaalde verkochte goederen – nauwgezet de technische voorschriften en de veiligheidsaanbevelingen van de fabrikant respecteren, met name deze in verband met de opslag, de montage en het gebruik van de goederen.
  3. De klant is verantwoordelijk voor het transport van de goederen zo hij een bestelling komt afhalen bij G-BIKES.
  4. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het de klant of de gebruiker van de website niet toegestaan om de inhoud van de website van G-BIKES, zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. De klant die deze clausule schendt is jegens G-BIKES aansprakelijk voor de door haar hierdoor geleden schade.

 

Artikel 14. PRIVACYVERKLARING

 1. VERWERKINSVERANTWOORDELIJKE – G-BIKES verwerkt uw persoonsgegevens omwille van haar wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens aan haar heeft versterkt.
 2. AARD VAN DE PERSOONSGEGEVENS – De persoonsgegevens omvatten is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden, zoals:
  • identiteitsgegevens (voor- en achternaam, geslacht, rijksregisternummer, KBO nummer …);
  • contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoon-/gsmnummer, …);
  • financiële gegevens (bankrekeningnummer, BTW nummer, … );
  • overige gegevens.
 3. DOEL VAN DE VERWERKING – G-BIKES verwerkt de gegevens omdat zulks noodzakelijk is voor volgende doeleinden (niet-limitatief):
  • het aanvragen van een proefrit;
  • adviesverlening en keuzehulp;
  • het verkopen van goederen;
  • onderlinge communicatie/ informatieverstrekking;
  • financiële administratie.
 4. TOEGANG TOT / WIJZIGING / DELEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS
  1. G-BIKES gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die de klant haar toevertrouwd en neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens te beveiligen. Deze gegevens worden slechts verstrekt aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hogervermelde doeleinden
  2. De klant kan een verzoek tot inzage, correctie, kopiename, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van de persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming schriftelijk richten aan G-BIKES, vergezeld van een identiteitsbewijs.
  3. G-BIKES behandelt het verzoek binnen een redelijke termijn.
 5. BEWAARTERMIJN – De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan ze nodig zijn voor de doeleinden zoals deze hoger werden omschreven. De gegevens blijven minstens bewaard voor zolang de dienstverlening van G-BIKES lopende is. Gegevens ingevolge verkoop verstrekt en noodzakelijk voor financiële administratie worden nog gedurende een termijn van vijf jaar bewaard.

 

Artikel 15. ONGELDIGHEID OF NIETIGHEID – TEGENSTRIJDIGHEID VAN CLAUSULES

 1. Indien één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet afdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere clausules van deze algemene voorwaarden niet aan.
 2. Partijen engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of niet afdwingbaar clausule in onderling overleg onverwijld te vervangen door een clausule dat de doelstelling van de oorspronkelijk clausule zoveel mogelijk benadert.


Artikel 16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 

 1. Alle overeenkomsten tussen partijenzijn onderworpen aan het Belgisch recht.
 2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk. De klant verbindt zich ertoe bij eventuele problemen en klachten zich eerst tot G-BIKES te richten.
 3. Ingeval een geschil tussen partijen voor een rechtbank gebracht wordt, zal dit geschil, met uitsluiting van enig ander forum, gebracht worden voor de rechtbanken van de provincie Antwerpen en meer bepaald het arrondissement Turnhout (met name het vredegerecht van het kanton Westerlo, de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout of de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout).