Privacyverklaring

G-BIKES verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van u. Dat doen wij omwille van haar wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens aan haar heeft versterkt. G-BIKES verzamelt alleen persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben. Wilt u meer informatie hierover en over uw rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens? Lees dan hier onze privacyverklaring:

Privacy en het gebruik van uw gegevens

Om u te informeren, of bijvoorbeeld om uw bestellingen te bezorgen of uw aankoop te bevestigen, heeft G-BIKES persoonlijke gegevens van u nodig.

Deze persoonlijke gegevens worden verzameld, bewaard en gebruikt (in één woord: verwerkt) door G-BIKES. Net als u vindt G-BIKES het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn en dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan. Daarom heeft G-BIKES afspraken gemaakt over hoe G-BIKES uw gegevens verwerkt. Deze afspraken staan op deze pagina. G-BIKES houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Van wie verwerkt G-BIKES gegevens? 

G-BIKES verwerkt de gegevens van iedereen die bij G-BIKES in een winkel of Webshop gegevens achterlaat. 

Welke gegevens verwerkt G-BIKES van u?

De persoonsgegevens omvatten is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden, zoals:

 • identiteitsgegevens (voor- en achternaam, geslacht, rijksregisternummer, KBO nummer …);
 • contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoon-/gsmnummer, …);
 • financiële gegevens (bankrekeningnummer, BTW nummer, … );
 • overige gegevens.

Waarvoor verwerkt G-BIKES uw gegevens?

G-BIKES verwerkt de gegevens omdat zulks noodzakelijk is voor volgende doeleinden (niet-limitatief):

 • het aanvragen van een proefrit;
 • adviesverlening en keuzehulp;
 • het verkopen van goederen;
 • onderlinge communicatie/ informatieverstrekking;
 • financiële administratie.

Met wie deelt G-BIKES uw persoonsgegevens?

G-BIKES gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die de klant haar toevertrouwd en neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens te beveiligen. Deze gegevens worden slechts verstrekt aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hogervermelde doeleinden

De partijen met wie uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 

 • ICT database/website beheer- en onderhoudsbedrijven
 • Payment providers
 • Vervoersbedrijven

Wilt u weten welke gegevens G-BIKES van u heeft?

U kunt G-BIKES vragen welke gegevens G-BIKES van u heeft. G-BIKES stuurt u dan een overzicht van deze gegevens. Ziet u dat de gegevens niet juist zijn? Of ontbreekt er informatie? Dan kunt u G-BIKES vragen om uw gegevens aan te passen of aan te vullen.

Wilt u niet dat G-BIKES uw persoonsgegevens verwerkt?

U kunt G-BIKES altijd vragen om uw gegevens niet meer te gebruiken. Ook kunt u G-BIKES vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke. U wilt bijvoorbeeld dat G-BIKES u niet meer informeert. 

M.a.w. kunt u een verzoek tot inzage, correctie, kopiename, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van de persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming zich schriftelijk richten aan G-BIKES, vergezeld van een identiteitsbewijs.

G-BIKES behandelt het verzoek binnen een redelijke termijn.

Hoelang bewaart G-BIKES uw gegevens?

De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan ze nodig zijn voor de doeleinden zoals deze hoger werden omschreven. De gegevens blijven minstens bewaard voor zolang de dienstverlening van G-BIKES lopende is. Gegevens ingevolge verkoop verstrekt en noodzakelijk voor financiële administratie worden nog gedurende een termijn van vijf jaar bewaard.

Beveiliging

Uw gegevens worden door G-BIKES op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. G-BIKES heeft de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten G-BIKES worden bekeken.

Cookies

G-BIKES maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. Een groot deel van de cookies worden gebruikt door de website zelf. Dit zijn cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren. Daarnaast vinden er nog twee andere cookie verzoeken plaats naar Google Analytics. Voor het opslaan van deze cookies is geen toestemming nodig van de bezoeker van de website.
Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen, kunt u uw browserinstellingen aanpassen.
Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Klachtrecht

Als G-BIKES naar uw mening niet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw gegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij G-BIKES of de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Contact 

Heeft u vragen en/of opmerkingen over hoe G-BIKES met uw gegevens omgaat? Neem dan contact op met G-BIKES per e-mail info@g-bikes.be of per telefoon 0478/22 00 81.

Wijzigingen

G-BIKES behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. G-BIKES adviseert u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.g-bikes.be.